Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Janny de Graaf is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechts- en mediationpraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep advocaat/scheidingsmediator.

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. het kantoor: Advocatenkantoor Janny de Graaf met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers die voor het kantoor werkzaam zijn;
  2. cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten;
  3. overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische of mediationwerkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt;
  4. honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische en/of mediationwerkzaamheden;
  5. verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc.;
  6. klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst of de dienstverlening door het kantoor;
  7. geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

 

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1    Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen het kantoor en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.2    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van cliënt.

2.3    De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1    De overeenkomst komt tot stand door nadrukkelijke aanvaarding door het kantoor van de door cliënt verstrekte opdracht.

3.2    De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitgesloten.

 

Artikel 4: uitvoering van de opdracht door het kantoor

4.1    De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door het kantoor aan de cliënt.

4.2    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt van het kantoor.

4.3    Tenzij partijen nadrukkelijk iets anders zijn overeengekomen, bepaalt het kantoor welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.

4.4    Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (ook) een andere advocaat van een met het kantoor samenwerkend kantoor een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van het kantoor aanleiding is. De cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. De cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat daarvan vooraf in kennis gesteld.

4.5    Indien dat, naar het oordeel van het kantoor, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6    De overeenkomst houdt voor het kantoor geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis in. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

 

Artikel 5: verplichtingen van de cliënt

5.1    De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan het kantoor worden verstrekt.

5.2    Indien de in artikel 5.1 bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 6: communicatie en verstrekking van een afschrift van het dossier

6.1    Het kantoor communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met de cliënt.

6.2    Processtukken, afschriften van correspondentie etc. zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een emailbericht.

6.3    Bij twijfel of discussie over de ontvangst van emailberichten is de administratie van het kantoor leidend. Dit betekent dat een emailbericht is ontvangen door de cliënt, indien deze succesvol is verzonden door het kantoor.

6.4    Indien de cliënt een afschrift van het dossier wenst te ontvangen, is hij voor kopieer- en administratiekosten een vergoeding verschuldigd van € 0,03 per pagina.

 

Artikel 7: honorarium en de wijze van declareren

7.1    De kosten van uitvoering van de overeenkomst door het kantoor omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten. Verschotten zijn o.a. deurwaarderskosten, griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen en kosten van uittreksels uit openbare registers.

7.2    Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief.

7.3    In overige gevallen hanteert het kantoor een vast tarief per opdracht, waarbij vooraf wordt aangegeven wat het verwachte aantal uren is dat de zaak in beslag zal nemen. Bij overschrijding van 200% van de verwachte tijdsbesteding aan de zaak wordt echter een uurtarief gerekend. Ten aanzien van dit uurtarief kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt ten opzichte van het regulier geldende uurtarief.

7.4    Het kantoor behoudt zich het recht voor om het overeengekomen tarief tussentijds te wijzigen. Het kantoor zal de cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.

7.5    In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

7.6    Indien een toevoegingsbeslissing (met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken, dan is dit artikel op de geleverde dienstverlening van toepassing en is het reguliere uurtarief geldend.

7.7    Het kantoor is steeds gerechtigd om van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend. Voor het griffierecht wordt altijd een voorschot in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen, wordt een zaak pas aanhangig gemaakt of vindt er pas advocaatstelling plaats nadat de cliënt de voorschotnota voor het griffierecht heeft voldaan.

7.8    Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum.

 

Artikel 8: betaling

8.1    Het kantoor declareert maandelijks, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Betaling van de declaratie dient zoveel mogelijk giraal te geschieden. Het kantoor behoudt zich het recht voor om contante betaling van een declaratie te weigeren, danwel daarvoor een opslag te berekenen.

8.2    Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt, ongeacht de nog openstaande vordering, van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling.

8.3    Indien de cliënt in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

8.4    Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen alle kosten die verband houden met de invordering ten laste van de cliënt. Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.

8.5    Het kantoor is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de cliënt volledig zijn voldaan. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 

Artikel 9: aansprakelijkheid

9.1    De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

9.2    Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door het kantoor aan de cliënt in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 5.000.

9.3    Bij het inschakelen van derden is het kantoor niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt.

9.4    De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van het kantoor ten behoeve van de cliënt.

 

Artikel 10: wijziging algemene voorwaarden

10.1  Het kantoor is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen. De wijziging zal aan de cliënt bekend worden gemaakt en geldt voor de verdere duur van de overeenkomst.

 

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1  Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.