Klachtenregeling

Ontevreden over de dienstverlening door het kantoor?

Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft uitleg wat u dan kunt doen.

 

De interne klachtenregeling van het kantoor

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie verzoek ik u uw bezwaren eerst aan het kantoor voor te leggen. Het kantoor zal in overleg met u proberen om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Het kantoor kan zelf onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Behandeling van de zaak en contactgegevens

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt uw klacht indienen bij de Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, (2509 LP) Den Haag (tel. 070 310 53 10).