Privacy

Privacyverklaring van Advocatenkantoor Janny de Graaf

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken gaat u akkoord met de privacyverklaring van het kantoor en de voorwaarden die daarin zijn opgenomen.

Op de website van Advocatenkantoor Janny de Graaf (www.jannydegraaf.nl) worden gegevens van u verwerkt die kunnen worden aangeduid als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze AVG is Advocatenkantoor Janny de Graaf verwerkingsverantwoordelijke en beslist het kantoor welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Advocatenkantoor Janny de Graaf is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens die voldoet aan de geldende privacywetgeving. In deze verklaring wordt informatie over de verwerking van persoonsgegevens verstrekt.

Op de website is een contactformulier geplaatst. In dit formulier wordt u gevraagd om uw naam, uw emailadres en uw telefoonnummer te vermelden. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien het formulier door u wordt ingevuld. De gegevens worden gebruikt om na ontvangst van uw bericht contact met u op te nemen. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van (een van) de volgende wettelijke grondslagen:

  • de uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • een gerechtvaardigd belang;
  • uw toestemming;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Soms worden uw persoonsgegevens noodzakelijkerwijs gedeeld. Uw gegevens zullen alleen met betrouwbare partijen worden gedeeld en Advocatenkantoor Janny de Graaf zorgt ervoor dat het proces van het delen van deze gegevens op een passende manier gewaarborgd is. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met externe leveranciers, zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslagleveranciers danwel andere leveranciers aan wie het kantoor ondersteunende diensten heeft uitbesteed.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen bewaard. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Advocatenkantoor Janny de Graaf zorgt ervoor dat de beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn is met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

De AVG geeft u het recht om het kantoor te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te wissen, te beperken en over te dragen. Wilt u daarvan gebruik maken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met mr. Janny de Graaf-Bakker. De contactgegevens staan op de website vermeld.

Naast de hiervoor vermelde rechten heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Advocatenkantoor Janny de Graaf maakt op de website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Het betreffen functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Door het gebruik van analytische cookies van Google Analytics wordt inzicht verkregen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven op de website. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy door de informatie anoniem bij te houden en niet te koppelen aan andere persoonlijke informatie. Uw browser biedt overigens de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de aanbieder van de browser.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Advocatenkantoor Janny de Graaf kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U wordt dan ook aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.