Op dinsdag 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met een krappe meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel betekent een wijziging van het huidige stelsel van de gemeenschap van goederen. Anders dan nu het geval is, blijven het vermogen en de schulden van partijen die zij bij aanvang van het huwelijk hebben, buiten de gemeenschap van goederen. Ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk door partijen worden ontvangen, vallen niet in de gemeenschap. Op dit moment is dat alleen zo, indien er bij de schenking uitdrukkelijk is aangegeven dat deze slechts aan een van partijen toekomt. Bij een erfenis is daarvoor vereist dat de erflater (degene die is overleden) in zijn testament heeft opgenomen dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt (de zogenaamde uitsluitingsclausule).

De wet treedt per 1 januari 2018 in werking. De beperking van de gemeenschap van goederen zal alleen gelden voor personen die hun huwelijk na de datum van inwerkingtreding hebben gesloten.