Adoptie vindt plaats door indiening van een verzoek tot adoptie bij de rechtbank. Dit verzoek kan door één persoon of door twee personen tezamen worden ingediend. Het adoptieverzoek wordt alleen toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is. Verder moet op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaan, en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien zijn, dat het kind niets meer van zijn ouder(s) in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft.

De wet stelt een aantal vereisten waaraan de adoptieouder(s) moet(en) voldoen. Deze vereisten hebben betrekking op o.a. de termijn dat het kind door de adoptieouder(s) is verzorgd en opgevoed, het feit dat het kind niet een kleinkind van de adoptieouder(s) mag zijn en de leeftijd van de adoptieouder(s). Het kind dient op de dag van het eerste verzoek tot adoptie minderjarig te zijn.

Wordt het verzoek tot adoptie toegewezen, dan komen het kind, de adoptieouder(s) en zijn/hun bloedverwanten in een familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan. Aan de familierechtelijke betrekking tussen het kind, zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten komt een einde. Dit laatste is alleen anders in de situatie dat de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere levensgezel van die ouder het kind adopteert. Heeft het kind op het tijdstip van de adoptie omgang met een oorspronkelijke ouder, dan kan de rechtbank bepalen dat deze omgang blijft voortbestaan.

Het kind heeft de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken de adoptie te herroepen. Een dergelijk verzoek wordt alleen toegewezen, indien de herroeping in het kennelijk belang van het kind is en de rechter van de redelijkheid van de herroeping overtuigd is. Een verzoek tot herroeping kan worden ingediend niet eerder dan twee jaren en niet later dan vijf jaren na de dag waarop het kind meerderjarig is geworden.

Wordt het verzoek tot herroeping van de adoptie toegewezen, dan houdt de familierechtelijke betrekking tussen het kind (en zijn kinderen) enerzijds en de adoptieouder(s) en zijn/hun bloedverwanten anderzijds op te bestaan. De familierechtelijke betrekking tussen het kind en zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten herleeft.