Een bijzondere regeling is de conversie van het ouderdomspensioen. Door conversie krijgt u een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Na conversie hebben u en uw ex-partner dus elk uw eigen ouderdomspensioen. U ontvangt het pensioen vanaf het moment dat uzelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het feit of uw ex-partner op dat moment nog al dan niet in leven is maakt voor wat betreft de pensioenuitkering niet uit. Ook de keuze van uw ex-partner om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen raakt u niet. Door conversie zijn de financiële banden tussen u en uw ex-partner definitief verbroken.

Voorbeeld:
Wim en Tineke gaan scheiden. Bij een standaardverdeling heeft Tineke vanaf de datum van pensionering van Wim recht op € 10.000,00 van het ouderdomspensioen van Wim. Daarnaast heeft Tineke recht op een bijzonder nabestaandenpensioen van € 14.000,00. Wim en Tineke besluiten echter om voor conversie te kiezen. Daardoor krijgt Tineke in plaats van haar deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen van Wim een eigen ouderdomspensioen van € 12.000,00. Dit eigen ouderdomspensioen ontvangt Tineke vanaf de dag dat zij 65 jaar wordt.

Conversie heeft echter ook een aantal nadelen. In de situatie waarin uw ex-partner voor uw eigen pensioendatum overlijdt, bestaat er geen recht meer op nabestaandenpensioen. Ook eventuele alimentatieaanspraken vervallen met het overlijden van uw ex-partner. U dient in dat geval tot de dag waarop u zelf aanspraak op ouderdomspensioen kunt maken in uw eigen onderhoud te voorzien. Verder geldt voor uw ex-partner dat hij bij uw overlijden niet meer het volledige ouderdomspensioen ontvangt. Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijgt uw ex-partner niet terug. Slechts het bij de conversie afgesproken deel van het pensioen resteert.

Voorbeeld:
Tineke (zie hiervoor) overlijdt 2 jaar na de scheiding. Het overlijden van Tineke heeft geen invloed op de hoogte van het ouderdomspensioen van Wim.

Wim (zie hiervoor) betaalt Tineke € 12.000,00 alimentatie per jaar. Wim overlijdt 1 jaar na de scheiding. Tineke ontvangt geen nabestaandenpensioen. Ook ontvangt Tineke geen alimentatie meer. Tineke ontvangt ouderdomspensioen op het moment dat zij 65 jaar wordt.

Afspraken over conversie moeten worden vastgelegd in de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Conversie kan alleen met instemming van de pensioenuitvoerder geschieden.